Regulamin

I. Postanowienia podstawowe

 1. Niniejsze ogólne warunki (zwane dalej „warunkami”) zostały wydane zgodnie z § 1751 i nast. ustawy nr 89/2012 Dz.U. Kodeks cywilny (dalej tylko „Kodeks cywilny”)

  Sprzedawca:
  Dawid Binko
  Identyfikator: 87421089
  Numer VAT: nie jestem płatnikiem podatku
  z siedzibą: Brno, Veselá 237/37, Brno 602 00
  adres korespondencyjny: Střelnice 2733/1, Brno, 628 00
  Skrzynka danych: rv25kye

  informacje kontaktowe:
  e-mail: david@davidovavcelifarma.cz
  telefon: +420 723 980 680
  www.davidovavcelifarma.cz
  (zwany dalej „Sprzedawcą”)

 2. Niniejsze warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki sprzedawcy i osoby fizycznej, która zawiera umowę sprzedaży poza prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą jako konsument lub w ramach swojej działalności gospodarczej (zwanej dalej „kupującym”) za pośrednictwem interfejs internetowy znajdujący się na stronie internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.davidovavcelifarma.cz (zwany dalej „sklepem internetowym”).
 3. Regulamin stanowi integralną część umowy kupna. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków handlowych.
 4. Niniejsze warunki handlowe oraz umowa kupna są zawierane w języku czeskim.

II. Informacje o towarach i cenach

 1. Informacje o towarach, w tym o cenach poszczególnych towarów i ich głównych cechach, podawane są przy poszczególnych towarach w katalogu sklepu internetowego. Ceny towarów podane są łącznie z podatkiem od wartości dodanej, wszystkimi związanymi z tym opłatami i kosztami zwrotu towaru, jeżeli towar ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócony zwykłą drogą pocztową. Ceny produktów obowiązują przez czas ich umieszczenia w sklepie internetowym. Zapis ten nie wyklucza negocjacji umowy kupna na indywidualnie ustalonych warunkach.
 2. Wszelka prezentacja towarów zamieszczonych w katalogu sklepu internetowego ma charakter informacyjny i sprzedawca nie ma obowiązku zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej tych towarów.
 3. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru publikowane są w sklepie internetowym. Informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towarów podane w sklepie internetowym obowiązują tylko w przypadku, gdy dostawa towaru odbywa się na terytorium Republiki Czeskiej.
 4. Ewentualnych rabatów od ceny zakupu towaru nie można ze sobą łączyć, chyba że sprzedawca i kupujący uzgodnią inaczej.

III. Zamówienie i zawarcie umowy kupna

 1. Koszty poniesione przez kupującego podczas korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) pokrywa kupujący sam. Koszty te nie odbiegają od stawki podstawowej.
 2. Kupujący składa zamówienie na towar poprzez wypełnienie formularza zamówienia bez rejestracji.
 3. Kupujący podczas składania zamówienia dokonuje wyboru towaru, ilości towaru, sposobu płatności i dostawy.
 4. Kupujący przed wysłaniem zamówienia ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które podał w zamówieniu. Kupujący przesyła zamówienie do Sprzedającego poprzez kliknięcie przycisku ZAMÓW
 5. Dane podane w kolejności są przez sprzedawcę uważane za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia i potwierdzenie przez kupującego, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 6. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez Kupującego podczas składania zamówienia. Potwierdzenie to ma charakter automatyczny i nie stanowi umowy. Umowa kupna zostaje zawarta dopiero po przyjęciu zamówienia przez sprzedawcę. Powiadomienie o przyjęciu zamówienia dostarczane jest na adres e-mail Kupującego.
 7. Jeżeli sprzedający nie będzie mógł spełnić któregokolwiek z wymagań określonych w zamówieniu, prześle kupującemu poprawioną ofertę na jego adres e-mail. Zmienioną ofertę uważa się za nowy projekt umowy kupna, a umowa kupna zostaje w takim przypadku zawarta poprzez potwierdzenie przyjęcia tej oferty przez kupującego sprzedającemu na jego adres e-mail podany w niniejszych warunkach.
 8. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sprzedawcę są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie do czasu otrzymania powiadomienia o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie pod numerem telefonu sprzedającego lub adresem e-mail podanym w niniejszym regulaminie.
 9. W przypadku, gdy sprzedawca popełnił oczywisty błąd techniczny przy wskazywaniu ceny towaru w sklepie internetowym lub w trakcie składania zamówienia, sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia kupującemu towaru w tym wyraźnie nieprawidłowym terminie. cenie, nawet jeśli Kupującemu przesłano automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia zgodnie z niniejszymi warunkami. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki informuje kupującego o błędzie i przesyła kupującemu poprawioną ofertę na jego adres e-mail. Zmienioną ofertę uważa się za nowy projekt umowy kupna, a umowa kupna zostaje w takim przypadku zawarta poprzez potwierdzenie akceptacji przez kupującego na adres e-mail sprzedającego.

  IV. Warunki płatności i dostawa towaru

  1. Cena towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna mogą zostać opłacone przez kupującego w następujący sposób:
   • Pobranie - kupujący płaci pieniądze za towar wyłącznie przy odbiorze towaru gotówką lub kartą kredytową u listonosza (kuriera) lub w punkcie dostawy.
   • Przelewem bankowym - po otrzymaniu zamówienia (propozycji zawarcia umowy kupna) sprzedający przesyła kupującemu kwotę ceny zakupu, numer konta oraz zmienny symbol płatności. Kupujący wypełnia numer zamówienia jako symbol zmienny. Kupujący zapłaci towar na rachunek bankowy sprzedającego 8410749002/5500 przed wysłaniem towaru, w przeciwnym razie towar nie zostanie wysłany lub przekazany. Ten sposób zapłaty ceny zakupu uważany jest za zaliczkę na poczet ceny zakupu.
   • Płatność online przez bramkę płatniczą - płatność odbędzie się bezpośrednio przez bramkę płatniczą Shopify Payments z gwarancją bezpieczeństwa, ochroną przed nadużyciami i weryfikacją 3D Secure.
  2. Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu koszty związane z opakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie określono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.
  3. W przypadku płatności gotówką przy odbiorze cena zakupu płatna jest przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w terminie 7 dni od zawarcia umowy kupna.
  4. W przypadku przelewu bankowego lub płatności on-line obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego zostaje spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym sprzedającego.
  5. Sprzedający nie wymaga od kupującego żadnej zaliczki ani innej podobnej płatności. Zapłata ceny zakupu przed wysyłką towaru nie stanowi zadatku.
  6. Zgodnie z Ustawą o rejestracji sprzedaży, sprzedawca ma obowiązek wystawić kupującemu paragon. Jednocześnie ma on obowiązek zarejestrować otrzymaną sprzedaż u fiskusa on-line, w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin
  7. Towar dostarczany jest kupującemu:
   • na adres podany przez kupującego w zamówieniu,
   • za pośrednictwem biura dostaw na adres dostawy podany przez kupującego.
  8. Wyboru sposobu dostawy dokonuje się podczas składania zamówienia.
  9. Koszty dostawy towaru, w zależności od sposobu wysłania i odbioru towaru, wskazane są w zamówieniu kupującego oraz w potwierdzeniu zamówienia przez sprzedającego. W przypadku, gdy umowa przewozu odbywa się na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.
  10. Jeżeli zgodnie z umową sprzedaży sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu, kupujący ma obowiązek odebrać towar w momencie dostawy. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż określono w zamówieniu, kupujący obowiązany jest ponieść koszty związane z powtórną dostawą towaru, lub koszty związane z inną metodą dostawy.
  11. Kupujący przy odbiorze towaru od przewoźnika ma obowiązek sprawdzić stan opakowania towaru i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnioną ingerencję w przesyłkę, kupujący nie ma obowiązku odbioru przesyłki od przewoźnika.
  12. Sprzedający wystawia kupującemu dokument podatkowy – fakturę. Paragon fiskalny jest wysyłany na adres e-mail kupującego.
  13. Kupujący nabywa prawo własności towaru poprzez zapłacenie pełnej ceny zakupu towaru, łącznie z kosztami dostawy, ale najpierw poprzez przejęcie towaru. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na kupującego z chwilą przyjęcia towaru lub z chwilą, gdy kupujący był zobowiązany do odbioru towaru, lecz nie uczynił tego z naruszeniem umowy kupna.
  14. Aktualne ceny wysyłki publikowane są na stronie internetowej sprzedawcy: https://davidovavcelifarma.cz/pages/doprava-a-platba

  V. Odstąpienie od umowy

  1. Kupującemu, który zawarł umowę sprzedaży poza prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą jako konsument, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży.
  2. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni
   • od dnia otrzymania towaru,
   • od dnia przyjęcia ostatniej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części,
   • od dnia przyjęcia pierwszej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy są regularne, powtarzalne dostawy towaru,
  3. Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży m.in.:
   • o dostawie towaru, który został zmodyfikowany zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby,
   • dostawa towarów łatwo psujących się, a także towarów, które po dostawie zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami,
   • dostawa towaru w zamkniętym opakowaniu, który kupujący wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie ma możliwości jego zwrotu,
   • w pozostałych przypadkach określonych w § 1837 Kodeksu Cywilnego.
  4. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, kupujący jest zobowiązany przesłać oświadczenie o odstąpieniu w terminie odstąpienia od umowy.
  5. Odstąpienie od umowy kupna zostanie przesłane przez kupującego na adres e-mail sprzedającego lub na adres dostawy podany w niniejszych warunkach handlowych. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi kupującemu otrzymanie formularza.
  6. Kupujący odstępując od umowy ma obowiązek zwrócić towar sprzedającemu w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócony zwykłą drogą pocztową.
  7. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, sprzedający zwróci mu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, w ten sam sposób wszystkie środki, które od niego otrzymał, łącznie z kosztami dostawy. Sprzedający zwróci kupującemu otrzymane pieniądze w inny sposób tylko wtedy, gdy kupujący wyrazi na to zgodę i nie pociągnie to za sobą dodatkowych kosztów.
  8. Jeżeli kupujący wybrał inny sposób dostarczenia towaru niż najtańszy sposób oferowany przez sprzedającego, sprzedawca zwróci kupującemu koszt dostarczenia towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostarczenia towaru .
  9. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący przekaże mu towar lub udowodni, że wysłał towar sprzedającemu.
  10. Towar musi zostać zwrócony przez kupującego sprzedającemu w stanie nieuszkodzonym, niezużytym i niezanieczyszczonym oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Sprzedający ma prawo jednostronnie potrącić roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej towarowi z roszczeniem kupującego o zwrot ceny zakupu.
  11. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy kupna w przypadku wyprzedania zapasów, niedostępności towaru lub w przypadku, gdy producent, importer lub dostawca towaru zaprzestał produkcji lub importu towaru. Sprzedawca niezwłocznie informuje kupującego za pośrednictwem adresu e-mail podanego w zamówieniu i zwraca w ciągu 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu od umowy kupna wszystkie środki, w tym koszty dostawy, które otrzymał od niego w ramach umowy, w ten sam sposób lub w sposób określony przez kupującego.

  VI. Prawa wynikające z wadliwego wykonania

  1. Sprzedający odpowiada wobec kupującego za to, że towar w momencie odbioru jest wolny od wad. W szczególności sprzedawca odpowiada wobec kupującego za to, że w chwili przejęcia towaru przez kupującego:
   • towar ma właściwości uzgodnione przez strony, a w przypadku braku porozumienia ma właściwości, które opisał sprzedawca lub producent lub których kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i na podstawie reklamy przez nich wykonywane,
   • towar nadaje się do celu, jaki podał sprzedawca lub do jakiego zwykle używa się towaru tego typu,
   • jakość lub konstrukcja towaru odpowiada zamówionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub konstrukcja została ustalona według zamówionej próbki lub wzoru,
   • jest towarem w odpowiedniej ilości, miary lub wadze i
   • towar odpowiada wymaganiom przepisów prawnych.
  2. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru przez kupującego, uważa się, że towar był wadliwy już w momencie odbioru. Kupujący ma prawo skorzystać z prawa z tytułu wady powstałej w towarze konsumpcyjnym w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania. Przepis ten nie dotyczy towaru sprzedawanego po niższej cenie z wadą, z powodu której uzgodniono niższą cenę, zużycia towaru spowodowanego jego zwykłym użytkowaniem, towaru używanego z wadą odpowiadającą stopniowi użytkowania lub zużycia, jakie miał towar w chwili jego przejęcia przez kupującego lub jeżeli wynika to z charakteru towaru.
  3. W przypadku stwierdzenia wady kupujący może zgłosić sprzedającemu reklamację i żądać:
   • wymiana na nowy towar,
   • naprawa towaru,
   • rozsądny rabat od ceny zakupu,
   • odstąpić od umowy.
  4. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy:
   • jeżeli towar ma istotną wadę,
   • jeżeli nie może on prawidłowo używać rzeczy ze względu na powtarzające się występowanie wady lub wad po naprawie,
   • w przypadku większej liczby wad produktu.
  5. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć reklamację w każdym placówce, w której możliwe jest przyjęcie reklamacji, ewentualnie także w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedający ma obowiązek wydać kupującemu pisemne potwierdzenie, kiedy kupujący skorzystał z prawa, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji żąda kupujący, a także potwierdzenie terminu i sposobu rozpatrzenia reklamacji. reklamacji, łącznie z potwierdzeniem naprawy i czasu jej trwania lub pisemnym uzasadnieniem odrzucenia reklamacji.
  6. Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik podejmie decyzję w sprawie reklamacji niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Do terminu tego nie wlicza się czasu właściwego dla rodzaju produktu lub usługi potrzebnego na fachową ocenę wady. Reklamacja, w tym usunięcie wady, powinna zostać rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, chyba że sprzedawca i kupujący uzgodnią dłuższy termin. Daremny upływ tego terminu jest uważany za istotne naruszenie umowy i kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna. Za moment zgłoszenia reklamacji uważa się moment, w którym wola kupującego (skorzystanie z prawa z tytułu wadliwego wykonania) została wyrażona sprzedającemu.
  7. Sprzedawca informuje kupującego w formie pisemnej o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
  8. Prawo do wadliwego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeżeli przed odebraniem rzeczy wiedział on, że rzecz ma wadę, lub jeżeli wadę spowodował sam.
  9. W przypadku uzasadnionej reklamacji Kupujący ma prawo do zwrotu celowo poniesionych kosztów poniesionych w związku ze zgłoszeniem reklamacji. Kupujący może skorzystać z tego prawa u Sprzedającego w terminie jednego miesiąca od upływu okresu gwarancji.
  10. Wybór sposobu reklamacji należy do kupującego.
  11. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw wynikających z wadliwego wykonania regulują art. 1914 do 1925, art. 2099 do 2117 i art. 2161 do 2174 kodeksu cywilnego oraz ustawa nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów.
  12. Dalsze prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady reguluje procedura reklamacyjna sprzedawcy.

  VII. Dostawa

  1. Strony umowy mogą przekazywać sobie wszelką korespondencję pisemną za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  2. Kupujący dostarcza korespondencję Sprzedającemu na adres e-mail podany w niniejszym regulaminie. Sprzedawca dostarcza korespondencję Kupującemu na adres e-mail podany w jego koncie Klienta lub w zamówieniu.

  VIII. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

  1. Za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy sprzedaży odpowiedzialna jest Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, numer identyfikacyjny: 000 20 869, adres internetowy: https: //adr.coi.cz/cs. Platforma internetowego rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów pomiędzy sprzedającym a kupującym wynikających z umowy kupna.
  2. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich w Internecie oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich w Internecie).
  3. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Inspekcję handlową przeprowadza właściwy urząd handlowy na obszarze swojej właściwości. Czeska Inspekcja Handlowa nadzoruje m.in. przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów w określonym zakresie.

  IX Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie ustalenia pomiędzy sprzedającym a kupującym podlegają porządkowi prawnemu Republiki Czeskiej. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy, strony postanawiają, że stosunek ten podlega prawu Republiki Czeskiej. Nie ma to wpływu na prawa konsumentów wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. W stosunku do kupującego sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu przepisów § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu Cywilnego.
  3. Wszelkie prawa do strony internetowej Sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafik, znaków towarowych, logotypów oraz innych treści i elementów, należą do Sprzedawcy. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub innego wykorzystywania serwisu lub jego części bez zgody sprzedawcy.
  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich w Sklep internetowy lub w wyniku jego użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem. Kupujący podczas korzystania ze sklepu internetowego nie może stosować procedur mogących mieć negatywny wpływ na jego funkcjonowanie oraz nie wykonywać żadnej czynności, która mogłaby pozwolić jemu lub osobom trzecim na ingerencję lub korzystanie z oprogramowania lub innych elementów składających się na sklep internetowy oraz korzystania ze sklepu internetowego bez zezwolenia, jego części lub oprogramowania w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub przeznaczeniem.
  5. Kupujący przejmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 par. 2 Kodeksu Cywilnego.
  6. Umowa kupna, łącznie z warunkami handlowymi, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
  7. Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedawcę. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Zaktualizowano 4.01.2024.